Formy działalności

Działalność Duszpasterstwa podejmowana jest w dwóch wymiarach:

profilaktycznym,

opieki duchowej nad uzależnionymi i współuzależnionymi od alkoholu.

I. W zakresie profilaktyki służymy pomocą:

w organizowaniu Mszy św. w intencji trzeźwości z tematycznym kazaniem, świadectwem trzeźwego alkoholika, specjalnymi modlitwami, a po Mszy św. z okazją do indywidualnych porad dotyczących uzależnienia od alkoholu; te Msze św. mają być też okazją do propagowania abstynencji okresowej czy też na całe życie jako istotny wkład w przezwyciężanie pijaństwa i alkoholizmu oraz wychowanie społeczeństwa do życia w trzeźwości,

w organizowaniu w ramach rekolekcji szkolnych spotkań dla dzieci i młodzieży na temat uzależnienia od alkoholu (pogadanka, świadectwo, materiały z zakresu trzeźwości).

II. W ramach opieki duchowej nad uzależnionymi i współuzależnionymi od alkoholu:

organizujemy rekolekcje i dni skupienia,

wspieramy od strony duchowej działalność:
klubów abstynenta, ośrodków lecznictwa odwykowego ( szczególnie w Psychiatrycznym Szpitalu w Bolesławcu i Szpitalu Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze),

stowarzyszeń działających w środowiskach trzeźwościowych i abstynenckich,

w miarę możliwości roztaczamy indywidualną opiekę duchową nad uzależnionymi i współuzależnionymi.