Działalność Diecezjalnego Duszpasterstwa Trzeźwości.

Cele:

Podejmowanie, przy współpracy z duszpasterzami poszczególnych parafii,

działań na rzecz:

wychowania wiernych do trzeźwości,

kształtowania nowych obyczajów,

wyrobienia u wiernych odpowiedniej postawy wobec alkoholików,

objęcia opieką duchową osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu.  Duszpasterstwo ma na uwadze  kontakt ze stowarzyszeniami i ruchami w zakresie problematyki trzeźwościowej .

Forma:

Działalność Duszpasterstwa podejmowana jest w dwóch wymiarach:

– profilaktycznym,

– opieki duchowej nad uzależnionymi i współuzależnionymi od alkoholu.

Działalność Duszpasterstwa Trzeźwości w zakresie profilaktyki:
1. Służy pomocą w organizowaniu Mszy św. w intencji trzeźwości z tematycznym
kazaniem, świadectwem trzeźwego alkoholika, specjalnymi modlitwami, a po Mszy św.
z okazją do indywidualnych porad dotyczących uzależnienia od alkoholu. Te Msze św.
mają być też okazją do propagowania abstynencji okresowej czy też na całe życie jako
istotny wkład w przezwyciężanie pijaństwa i alkoholizmu oraz wychowanie
społeczeństwa do życia w trzeźwości.

2. Pomaga w organizowaniu w ramach rekolekcji szkolnych spotkań dla dzieci

i młodzieży na temat uzależnienia od alkoholu (pogadanka, świadectwo,

materiały z zakresu trzeźwości).

Działalność Duszpasterstwa w ramach opieki duchowej nad uzależnionymi

i współuzależnionymi od alkoholu:

1. Organizuje rekolekcje trzeźwościowe i dni skupienia.

2.Wspiera od strony duchowej działalność:

– klubów abstynenta,

– ośrodków lecznictwa odwykowego (głównie przy Szpitalu Psychiatrycznym
w Bolesławcu i Szpitalu Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze),
– stowarzyszeń działających w środowiskach abstynenckich.

3. W miarę możliwości roztacza indywidualną opiekę nad uzależnionymi
i współuzależnionymi.